Ut Eigen Gea Nr. 40 - 2017

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-3251

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Ut Eigen Gea Nr. 40 - 2017

Beschrijving
Boeknr. GO-3251;
Blz. 2 “It kealle swier”yn de Rie fan Doanjewerstal: Sint Nyk of Langwar? Door Freark Marten Ringnalda;
Een meerderheid van het College vond Langweer de aangewezen plaats voor een nieuw gemeentehuis. Het voormalige rechthuis werd later het gemeentehuis. In het voormalige Regthuis spraken vroeger de Grietmannen recht. Ringnalda heeft dit artikel geschreven als een bewerkte vorm van zijn boek ‘Osingastate’;
Blz. 13 Meer over de Jouster Cichorei. Door M.R. v.d. Spoel-Walvius;
Het cichoreiartikel uit het vorige nummer vertoonde nogal wat missers, vandaar nogmaals dit artikel maar nu in een gewijzigde opzet;
Blz. 24 Glas in lood ramen kerk Broek. Door Ale Hosper/ Tjerk Algera;
Alle Hosper uit Broek ontwierp en maakte de ramen van het Broekster kerkje uit 1913. Ieder raam heeft een ander thema. Het begint met Voorjaar (Maitiid), Sint Kristoffel, Zomer (Simmer), Herfst (Hjerst) en Winter. Alle geeft uitleg over de betekenis en het vervaardigen hiervan;
Blz. 35 Watersnoodramp 1825. Door Ruurd Stuiver;
De titel zegt het al de watersnoodramp uit 1825 zorgde voor heel wat leed. Het betreft hier het gebied bij Sint Johannesga en het Tjeukemeer. Dominee Spannenburg hield hierover een preek en had als tekst: “Hij die het water van de zee verandert in regen voor het land – is de Heer”;
Blz. 36 De Follegaster Polder (1857-1996). Door Hielke Heeringa;
Follega, een dorpje, ligt aan de Rijksstraatweg tussen Lemmer en Sneek. Een koffer met archiefstukken van de Follegaster Polder vormt de waardevolle bron voor dit artikel. Deze archiefstukken zijn ondergebracht bij Ut Eigen Gea in Museum Joure;
Blz. 40 Een stukje familiegeschiedenis. Door Ben de Jong;
Ben de Jong beschrijft wat zijn voorouders in de 18de eeuw in Sint Johannesga hebben meegemaakt en via Tjerkgaast en Haskerhorne in Sloten terecht zijn gekomen;
Blz. 44 Scharsterbrug vlak na de bevrijding. Door Sytze Blaauw;
In mei 1945 schreef Jeltje Hylkema-Dorhout aan haar dochter Hotske Tolsma-Hylkema brieven. Hotske haar man was schoolmeester in Oudwoude. Jeltje was de beppe van Jan Hylkema uit Joure. Deze brieven vormen het artikel over Scharsterbrug en de situatie voor de burgerbevolking tijdens de gevechten bij de bevrijding en de dagen daarna;
Blz. 52 Een krasse kar in Vegelin State (vervolg). Door Freark M. Ringnalda;
Leixner, een Duitse oorlogscorrespondent beschrijft het oponthoud van het Duitse leger bij Coevorden. Sipke Beetstra was één van de vier soldaten die dit bewerkstelligden. Door dit oponthoud was men in staat meerdere bruggen op te blazen. Op 9 juni 1940 keert hij terug in Terkaple en een aantal kilo’s lichter.

Vervaardiger
diverse schrijvers

Datering
2017 Stg Ut Eigen Gea

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief