Op 'e streek, 50 jier iisclub Broek

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-0560

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Op 'e streek, 50 jier iisclub Broek

Beschrijving
Boeknr. GO-0560;
Uitgegeven n.a.v. 50-jarig bestaan van de ijsclub "It Sûdwide" te Broek. " It sudwide " was er weer vroeg bij. As it mar even kin , dan oer ien nacht iis;
De oprjochting. De earste gearkomste. It wurk begint. Ferdivedaasje yn oarlochstiid;
It libben giet fierder. Om de tinte hinne. Kjeld en snie. "Jacob, wy kinne dy net misse ";
Sake wol ride, mannen. Pompe en ... " fersupe ". Hurdriden, bytiden in " tsjustere " saak;
De kampioenen. De nije flagge wappert fleurich. In geheim fan " it sudwide ";
" Hedenmiddag geslaagde rijderij ". Hynders op it iis. De tiid haldt gjin skoft;
Fan kwakkelwinter nei hynsteiis. De langebaan yn 't eachweid. In superieure rider;
De tradysje eare oandien. As in kat yn 't near. In tiid fan kommen, in tiid fan gean;
" Us grutte tank foar jim wurk ". Oare tiden en alles foar de leden.

Vervaardiger
Pieter Jouwsma en Anne Mink

Datering
1991, eigen druk in Broek

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief