MATTHEÜS WESTERMAR/DE JOUWER

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-0598

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
MATTHEÜS WESTERMAR/DE JOUWER

Beschrijving
Boeknr. GO-0598;
H1. De Midsieuwen rinne op in ein (...-1560): Haskerdiken, Sniksweach, Eagmaryp, Terkaple. Broek, Ouster Trijegeaen, Dolsterhuzen, Rotsterhaule, St. Jânsgea, Goiïngaryp, Haskerhoarne, Westermar, De Jouwer;
H2. It bisdom Ljouwert (1560-1580);
H3. In ûndergean (1580-1639);
H4. Mei neat begjinne (1639-1813);
H5. Nei in nije hiërargy (1813-1853);
H6. De emansipaasje (1853-1918);
H7. It rike roomske libben (1918-1940);
H8. In twadde ûnderdûkerstiid en in restauraasje (?) (1940-1963);
H9. Nei it Konsily (1963-1993);
H10. Tsjerklike ynstitúsjes fan 'e parochy: A. It Tsjerke- en Earmbestjoer, B. Kleasterlingen, dy't yn 'e parochy arbeide hawwe, C. It ûnderwiis, D. It Theresia-hûs, E. Ferienings, F. De koaren;
H11. Omtinken oan it ferline en de takomst: A. De Jouster klokken, B. Ballade fan 'e Jouster klokken, C. It oargel, D. It Boek fan 'e Prysterferiening fan Fryslân, E. Wat yn 'e Sint Matteusparochy oan weardefols bewarre bleau, F. De oekumene, G. De Jouster Sint Matteus as libbene sel fan 'e wrâldtsjerke.

Vervaardiger
Loadewyk Damsma

Datering
1989 Kommisje útjefte Jubileumboek St. Matteus parochy de Jouwer

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief