fan lytse hazze ta greate jouwer

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-0456

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
fan lytse hazze ta greate jouwer

Beschrijving
Boeknr. GO-0456;
Fiif ieuwen Jouster merke;
I. Haskerlân;
Hoe't it der eartiids hinne lei;
Hwat der forboud waerd. Hwa't oan 'e doar kamen;
Hwat der winterdeis makke waerd. Polderjen en droechmeitsjen;
De Wumkespolder yn 'e Haske. Ruilforkaveling;
Grytmannen en gemeente-siktarissen fan Haskerlân;
II. De greate Jouwer;
Hwer't it bigoun;
It merkrjocht;
De Jouwer as haed- en merkplak fan Haskerlân;
Hoe't de Jouwer yn 'e 17de ieu bistjûrd waerd. De huzen oan 'e Midstrjitte;
Hwa't der wennen en hwat de lju dienen. De Nutssparbank;
Hannel (wykmerk en jiermerk) en merke. As de Joustermerkepôlle bloeit;
Inkele sifers oar it bifolkingsforrin. Inkele sifers oar de oanfier op Jouster fé- en hynstermerk.

Vervaardiger
T. Bylsma

Datering
1966, Fryske Akademy Leeuwarden

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief