Fan Fryslans ferline

Instellingsnaam
HWS Museum Joure

Objectnummer
GO-0034

Objectcategorie
Bibliotheek

Objectsoort
Boek

Titel
Fan Fryslans ferline

Beschrijving
Boeknr. GO-0034;
Fertelboek foar it Fryske folk;
Terpen. Romeinen. Biskop Wilfryd by kening Aldgilles;
Kening Redbad striidt tsjin Kristenen en Franken. Bonifatius. Liudger;
De Lex Frisionum;
Fromme muontsen arbeidzje ta heil fan lân en folk;
De wylde Wytsing bringt leed en ûnk en dea. Deillisskippen rûnom;
West-Fryslân yn de striid tsjin see en greve. De slach by Warns;
It ferhaal fan Ige Galama út 'e Wâlde. Fryslân ûnder de Saks;
Grutte Pier. Jancko Douwama, de martler. Minne Simens. Lindanus komt en giet;
De tachtichjierrige oarloch begjint;
Cunerus Petri, de earste en lêste biskop fan Fryslân;
Rennenberg, de ferrieder. Willem Loadewyk op 'e frijdom ta. De Nassau's yn de Gouden ieu;
Gysbert Japiks. Fryske seehelden. De Swarte Biskop wol nei Fryslân;
De Ladadisten te Wiuwert. Grytman Horatius Hiddema van Knijff;
Oranje yn it neigean. Hylpen en de seefeart. Efter de seehoenen oan;
De hege feanen. Coert Lambertus van Beyma, de Patriot;
Eise Eisinga en syn planetarium;
t Kollumer oproer. Fan Wassenbergh nei Halbertsma;
Fryslâns lêste wetterfloed. Yn de dagen fan it Réveil;
Fan bouboeren en greidboeren. De mannen fan Gitern komme;
Fiskerij yn de Dongeradielen. Earmoed yn de turfhoeke;
Fryslân en de Ofslútdyk.

Vervaardiger
H. Twerda

Datering
1981 A.J. Osinga B.V. Bolsward

Informatie incorrect of onvolledig?
Laat het ons hier weten! »

Onze collectie is veel groter. Wil je meer beeldmateriaal inzien, neem dan contact met ons op.

Inzien

Zelf iets toevoegen aan ons archief?

We zijn altijd bezig met het verder ontwikkelen van ons archief. Heb je een foto, film, boek of document voor ons archief? Zend het ons via ‘toevoegen aan archief’, of neem even contact met ons op.

Toevoegen aan archief